Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzących

Obowiązek Informacyjny

Obowiązek Informacyjny – dla Pacjentów

 

Szanowni Pacjenci,

Ponieważ w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zbieramy Państwa dane osobowe chcemy przekazać Wam kilka informacji, które mogą się przydać przy realizacji Waszych praw.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów korzystających ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej udzielanych przez Wiejski Ośrodek Zdrowia w Juszczynie jest Wiejski Ośrodek Zdrowia w Juszczynie z siedzibą w Juszczyn 542 (34-231 Juszczyn).
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym Pacjenci mogą się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kaczauderna@volvox.pl lub pisemnie na nasz adres podany powyżej.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy do celów zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO), w celach wykonania obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna i zapewnienie opieki zdrowotnej,
 2. zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja Pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia,
 3. obsługa ewentualnych reklamacji oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Pacjentów;
 4. ewentualne dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności leczniczej;
 5. wykonywanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych (np. związanych z rozliczaniem podatków oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych, udostępnianiem danych instytucjom i organom administracyjnym w ramach rozliczenia świadczeń, itp.)

Ponadto jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności:

 • art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
 • art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 • przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • innych przepisów szczegółowych regulujących udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi podpisaliśmy umowę na powierzenie przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do wykonania usług na rzecz Administratora, np.:
 • dostawcom sprzętu diagnostycznego i serwisu naprawczego,
 • dostawcom oprogramowania medycznego i księgowego,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym w przypadku wystąpienia sporu),
 • operatorom pocztowym i kurierom
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas nie dłużej niż czas określony w obowiązujących przepisach prawa. Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznejzgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, tj. przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. W przypadku danych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania tych danych. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych mamy obowiązek przetwarzać przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W celu dochodzenia roszczeń będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na adres: kaczauderna@volvox.pl. Aby mieć pewność, że są Państwo osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji pozwalających na potwierdzenie Waszej tożsamości.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym, tj. w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy. Skargę można przesłać na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów związanych z zapewnieniem Pacjentom opieki zdrowotnej; konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
 2. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Pacjentów; dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Juszczynie
  Juszczyn 542, 34-231 Juszczyn
  rejestracja:
  tel. 33 877 14 43  Copyright WOZJuszczyn.pl